1. TRANG CHỦ
  2. Điều khoản và Điều kiện Giấy phép Phần mềm Chung của Cloud CIRCUS

Điều khoản và Điều kiện chung của Phần mềm Cloud CIRCUS Lincense

 
 

 

Điều 1. Mục đích của các Điều khoản và Điều kiện Chung này

 

1. Mục đích của Điều khoản và Điều kiện Giấy phép Phần mềm Chung của Cloud CIRCUS (sau đây được gọi là “Điều khoản và Điều kiện Chung”) là đưa ra các điều khoản và điều kiện thường áp dụng cho các thỏa thuận cấp phép (sau đây được gọi là “ Thỏa thuận ”) cho phần mềm được liệt kê trong các mục sau (sau đây được gọi là“ Phần mềm này ”). Về nguyên tắc, Phần mềm này sẽ không bao gồm bất kỳ phần mềm nào được tùy chỉnh cho bất kỳ người đăng ký nào:

   (1) BowNow

   (2) COCOAR  

   (3) BÀI GIẢNG

   (4) ActiBook 

   (5) CMS Blue Monkey (không bao gồm sản xuất web)

   (6) Plusdb 

   (7) AppGoose

   (8) bánh creca

   (9) Fullstar

   (10) Bộ duyệt ngoại tuyến


2. Nếu người đăng ký và Cloud CIRCUS, Inc. (sau đây gọi là “CC”) tham gia Thỏa thuận này liên quan đến Phần mềm này được liệt kê trong các mục sau, ngoài các quy định của Điều khoản và Điều kiện chung này, các quy định của Đặc biệt Thỏa thuận Cấp phép được xuất bản trên URL của các liên kết sau (sau đây được gọi là “Thỏa thuận Đặc biệt của Phần mềm”) sẽ áp dụng cho Phần mềm liên quan này:


   (1) BowNow

   (Thỏa thuận cấp phép đặc biệt của BowNow: https://bow-now.com/bownow_agreement.html

   (2) COCOAR

   (Thỏa thuận cấp phép đặc biệt COCOAR: https://www.startialab.co.jp/agreement/cocoar.html)

   (3) BÀI GIẢNG

   (LESSAR Thỏa thuận cấp phép đặc biệt: https://www.startialab.co.jp/agreement/lessar.html)

   (4) ActiBook 

   (Thỏa thuận Cấp phép Đặc biệt của ActiBook: https://www.startialab.co.jp/agreement/actibook.html)

   (5) AppGoose

   (Thỏa thuận cấp phép đặc biệt của AppGoose:  https://www.startialab.co.jp/agreement/appgoose.html)

   (6) bánh creca

   (Thỏa thuận cấp phép đặc biệt creca: https://www.startialab.co.jp/agreement/creca.html)

   (7) Fullstar 

   (Thỏa thuận Giấy phép Đặc biệt Fullstar: https://www.startialab.co.jp/agreement/fullstar.html)

   
 (7) IZANAI

   (Thỏa thuận Cấp phép Đặc biệt của IZANAI: https://www.startialab.co.jp/agreement/izanai.html)


 

3. Thứ tự ưu tiên đối với ứng dụng trong trường hợp có bất kỳ sự dư thừa hoặc mâu thuẫn nào giữa các quy định của Điều khoản và Điều kiện của Mẫu đăng ký của Thỏa thuận này, Thỏa thuận đặc biệt bằng Phần mềm và các Điều khoản và Điều kiện Chung này sẽ như được nêu trong các mục sau:

   (1) Thứ nhất: Thỏa thuận đặc biệt bằng phần mềm

   (2) Thứ hai: Các Điều khoản và Điều kiện Chung này

   (3) Thứ ba: Các Điều khoản và Điều kiện của Mẫu Đăng ký của Thỏa thuận này


4. Ngay cả khi bất kỳ Thỏa thuận mua hàng chính nào, Thỏa thuận gia công chính hoặc Thỏa thuận chính khác cho các Giao dịch liên tục (bất kể tiêu đề của thỏa thuận) được ký kết bởi và giữa người đăng ký và CC, các Thỏa thuận chính đó sẽ không áp dụng cho việc cấp phép Phần mềm.


 

Điều 2. Sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện

 

1. CC có thể, khi đưa ra thông báo trước một tháng hoặc hơn trên trang chủ của mình, sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện Chung này và Thỏa thuận Đặc biệt bằng Phần mềm (sau đây được gọi chung là “Các Điều khoản và Điều kiện Chung, v.v.”). Tuy nhiên, với điều kiện là nếu nội dung sửa đổi liên quan đến các sửa đổi nhỏ như lỗi chính tả và chữ cái bị lược bỏ, hoặc phù hợp với lợi ích chung của người đăng ký, CC có thể ngay lập tức sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện Chung này, v.v.



2. Nếu Phần mềm này có tính năng cho phép xác nhận xem người đăng ký có đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện chung này hay không, v.v., màn hình xác nhận, trên đó người đăng ký có đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện chung này hay không, v.v. sẽ được xác nhận , sẽ được hiển thị khi người đăng ký đăng nhập lần đầu tiên sau khi sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện Chung này, v.v.


 
3. Người đăng ký không được phép sử dụng Phần mềm này trừ khi đồng ý với các sửa đổi của Điều khoản và Điều kiện Chung này, v.v.



4. Ngay cả khi bất kỳ Thỏa thuận mua hàng chính nào, Thỏa thuận gia công chính hoặc Thỏa thuận chính khác cho các Giao dịch liên tục (bất kể tiêu đề của thỏa thuận) được ký kết bởi và giữa người đăng ký và CC, các Thỏa thuận chính đó sẽ không áp dụng cho việc cấp phép phần mềm này.



Điều 3. Quyền sở hữu bản quyền

1. Bản quyền trong Phần mềm này (bao gồm các quyền được quy định tại Điều 27 [Quyền dịch, chuyển thể, v.v.] và Điều 28 [Quyền của tác giả gốc trong việc khai thác tác phẩm phái sinh] của Đạo luật Bản quyền) và các quyền khác quyền tài sản sẽ thuộc về CC. Sau khi ký kết Thỏa thuận này, các quyền đó sẽ không được chuyển từ CC sang người đăng ký.

2. CC đảm bảo rằng CC giữ quyền cấp giấy phép Phần mềm này cho người đăng ký.


3. CC sẽ xem xét thích đáng để không vi phạm bản quyền của bên thứ ba và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

4. Trong trường hợp bất kỳ bên thứ ba nào nộp đơn kiện vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với người đăng ký liên quan đến Phần mềm này, người đăng ký phải thông báo ngay cho CC về thực tế của việc nộp đơn kiện và các chi tiết của chúng. Người đăng ký sẽ cấp cho CC một cơ hội để thực sự tham gia vào các cuộc đàm phán với bên thứ ba nói trên hoặc các thủ tục tố tụng cũng như cơ quan ra quyết định về vấn đề đó, và cung cấp hỗ trợ cần thiết cho CC.

5. Trong điều kiện người đăng ký hoàn thành nghĩa vụ nêu trong đoạn trên, CC sẽ tự mình chịu trách nhiệm và bằng chi phí của mình, nỗ lực giải quyết vụ kiện do bên thứ ba nêu trên.

6. Trong trường hợp bất kỳ bên thứ ba nào đệ đơn kiện vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Phần mềm này và CC bị phát hiện là đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba liên quan đến Phần mềm này, CC sẽ tự mình chi phí, thực hiện một trong các biện pháp sau đây; sửa đổi phần vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc có được quyền sử dụng liên tục.

7. Bản quyền đối với nội dung mà người đăng ký sử dụng Phần mềm này và nội dung mà người đăng ký tiết lộ hoặc gửi cho bên thứ ba bằng cách sử dụng Phần mềm này (sau đây gọi là “Nội dung đã đăng ký”) sẽ thuộc về người đăng ký hoặc người cấp quyền cho người đăng ký.

8. Trong trường hợp bất kỳ bên thứ ba nào đệ đơn kiện về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với người đăng ký liên quan đến Nội dung đã Đăng ký, thì người đăng ký sẽ, trừ trường hợp do hành động cố ý hoặc sơ suất của CC, giải quyết vụ kiện đó do bên thứ ba tự chịu trách nhiệm và bằng chi phí của mình, và sẽ không yêu cầu CC phải chịu thiệt hại, v.v.



Điều 4. Cấp phép

1. Người đăng ký, sau khi đọc kỹ và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Chung này, v.v., sẽ sử dụng Phần mềm này. Nếu Phần mềm này có tính năng cho phép xác nhận xem người đăng ký có đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Chung này hay không, v.v., màn hình xác nhận, trên đó người đăng ký có đồng ý với Các Điều khoản và Điều kiện Chung này hay không, v.v. sẽ được xác nhận. được hiển thị khi người đăng ký đăng nhập lần đầu tiên.

2. Người đăng ký không được, trừ khi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Chung này, v.v., sử dụng Phần mềm này.


3. CC sẽ cấp giấy phép không độc quyền và không thể chuyển nhượng cho Phần mềm này tại Nhật Bản cho người đăng ký đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện chung này, v.v. và sau đó ký kết Thỏa thuận này với CC.

4. Người đăng ký không được cấp phép lại Phần mềm này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của CC.

5. CC sẽ cấp một bộ ID người dùng và mật khẩu cho mỗi giấy phép (sau đây được gọi là “ID đăng nhập, v.v.”) cho người đăng ký.

6. Người đăng ký có thể sử dụng ID đăng nhập, v.v. cho Phần mềm này để đăng nhập qua URL do CC chỉ định trong môi trường hoạt động do CC chỉ định để sử dụng Phần mềm này.

7. Người đăng ký, tự chịu trách nhiệm và bằng chi phí của mình, mua một đường dây viễn thông và thiết bị PC, v.v. cần thiết để sử dụng Phần mềm này.

8. CC sẽ cung cấp các tài liệu trực tuyến liên quan đến Phần mềm này cho người đăng ký.



Điều 5. Quản lý ID đăng nhập, v.v.

1. Người đăng ký phải tự mình quản lý ID đăng nhập, v.v. và sẽ không tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trong trường hợp người đăng ký bị thiệt hại do bên thứ ba sử dụng trái phép ID đăng nhập của người đăng ký, v.v., CC sẽ không, ngoại trừ trường hợp do hành động cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của CC, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào.

2. Nếu cần thiết để bảo trì, v.v. của Phần mềm này, hoặc nếu cần thiết để thực hiện quyền hợp pháp của mình, CC có thể sử dụng ID đăng nhập của người đăng ký, v.v. để đăng nhập vào Phần mềm này.



Điều 6. Tạm ngừng do bảo trì

1. CC có thể hạn chế hoặc tạm thời đình chỉ việc sử dụng Phần mềm này khi đã thông báo trước cho người đăng ký với mục đích bảo trì định kỳ, cải tiến, kiểm tra hoặc bảo trì Phần mềm này hoặc các cơ sở viễn thông. Tuy nhiên, với điều kiện là trong trường hợp khẩn cấp, thông báo trước sẽ là không cần thiết.

2. Nếu CC nhận thấy rằng Phần mềm này đang gây ra tải trọng đáng kể cho các cơ sở viễn thông của CC, CC có thể hạn chế lưu lượng liên quan đến Phần mềm này hoặc tạm thời đình chỉ việc sử dụng Phần mềm này cho đến khi tình trạng quá tải nói trên được giải quyết.



Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm

Người đăng ký không được tham gia vào bất kỳ hành vi nào được nêu trong các mục sau: 

   (1) Thực hiện chỉnh sửa, thay đổi, thiết kế ngược, tháo rời hoặc dịch ngược Phần mềm này một phần hoặc toàn bộ hoặc khiến bên thứ ba thực hiện hành vi đó;

   (2) Sản xuất, mua, bán, chuyển nhượng, cho mượn, sở hữu hoặc sử dụng hàng hóa tương tự như Phần mềm này, hàng giả hoặc bản sao đã chết, v.v. của chúng;

   (3) Xóa hoặc thay đổi nhãn sản phẩm, thông báo bản quyền hoặc CCels cảnh báo khác được hiển thị trên Phần mềm này, hoặc các hạn chế dựa trên quyền sở hữu;

   (4) Đánh lừa các bên thứ ba tin rằng bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong Phần mềm này thuộc về bất kỳ bên nào khác ngoài CC;

   (5) Tiết lộ hoặc rò rỉ mã nguồn, mã đối tượng, mô-đun, quy trình, chương trình con, tài liệu thiết kế hệ thống của Phần mềm này và thông tin kỹ thuật không được tiết lộ khác;

   (6) Các bộ phận thành phần riêng biệt của Phần mềm này để sử dụng;

   (7) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, quyền thương hiệu hoặc quyền thiết kế của CC, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

   (8) Mua, đăng ký, mua và bán, chuyển nhượng, cho mượn, sở hữu hoặc sử dụng tên miền giống hệt hoặc tương tự với CC hoặc Phần mềm này; và

   (9) Tham gia vào hành vi vi phạm Nguyên tắc Sử dụng Nhãn hiệu Startia CC.



Điều 8. Nội dung bị cấm

1. Người đăng ký không được đăng ký Phần mềm này hoặc tiết lộ hoặc gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào bằng cách sử dụng Phần mềm này bất kỳ Nội dung đã Đăng ký nào thuộc các mục sau (sau đây được gọi là “Nội dung bị Cấm”):

   (1) Nội dung được xếp hạng X, nội dung bạo lực, nội dung cổ vũ các hành vi bất hợp pháp, hành vi tự gây thương tích, tự tử, ngược đãi động vật, nội dung liên quan đến cờ bạc, nội dung kỳ quái, nội dung trái ngược hoặc được coi là trái ngược với công chúng trật tự và đạo đức;

   (2) Nội dung nhằm tham gia vào một hành vi phạm tội hoặc một hành vi được coi là có khả năng là tội phạm;

   (3) Nội dung vi phạm hoặc được coi là có khả năng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác bao gồm bản quyền, quyền nhãn hiệu hoặc quyền thiết kế;

   (4) Nội dung vi phạm hoặc được cho là có khả năng xâm phạm tài sản, quyền riêng tư, quyền chân dung hoặc quyền công khai của người khác, v.v.;

   (5) Nội dung bôi nhọ hoặc vu khống, hoặc được coi là có khả năng bôi nhọ hoặc vu khống người khác;

   (6) Nội dung vi phạm hoặc được cho là có khả năng vi phạm luật và quy định;

   (7) Nội dung vu khống và độc hại bao gồm ngôn ngữ và hành vi phân biệt đối xử, đề cập hoặc giải thích thiên vị về những người cụ thể dựa trên tôn giáo, chủng tộc, quốc gia hoặc khu vực xuất xứ, khuynh hướng tình dục hoặc giới tính hoặc các nhóm người khác dễ bị nhắm mục tiêu;

   (8) Nội dung bao gồm thông tin y tế không chính xác, nội dung khuyến khích trẻ vị thành niên sử dụng ma túy, rượu hoặc thuốc lá bất hợp pháp hoặc quá mức;
).

   (9) Nội dung bao gồm quảng cáo kinh doanh giải trí dành cho người lớn, dịch vụ hẹn hò trực tuyến, giao dịch tiếp thị đa cấp, đồ chơi độc hại và gian lận bói toán;

   (10) Các nội dung cản trở hoạt động của hoặc làm mất uy tín của CC và các công ty thuộc nhóm của nó, hoặc được cho là có khả năng làm như vậy;

   (11) Nội dung bị cấm theo điều khoản sử dụng của nền tảng mà ứng dụng Phần mềm này được yêu cầu hoặc đăng ký (Apple Inc., Google LLC, v.v.); và

   (12) Các nội dung khác mà CC thấy không phù hợp.



2. CC có thể yêu cầu người đăng ký xóa Nội dung bị cấm trong một khoảng thời gian hợp lý được chỉ định.


3. Bất chấp quy định của đoạn trên, nếu người đăng ký không xóa Nội dung bị cấm, CC có thể tùy ý xóa Nội dung bị cấm đó.


4. Nếu CC xóa các Nội dung bị cấm theo quy định của đoạn trên, người đăng ký không được yêu cầu bất kỳ thiệt hại hoặc bồi thường nào đối với CC.



Điều 9. Trách nhiệm pháp lý do không tuân thủ hợp đồng

1. Trong trường hợp CC phát hiện ra bất kỳ sự không phù hợp nào với hợp đồng về chủng loại và chất lượng của Phần mềm này (sau đây được gọi là “Sự không phù hợp với Hợp đồng”) và quyết định rằng Sự không phù hợp với Hợp đồng cần được sửa chữa, CC sẽ sửa chữa Phần mềm này miễn phí. CC có thể, theo quyết định riêng của mình, quyết định thứ tự ưu tiên đối với các sửa chữa Không phù hợp với Hợp đồng. CC sẽ không có nghĩa vụ hứa hẹn thời gian sửa chữa Phần mềm này cho người đăng ký.

2. Nếu người đăng ký không thể đạt được các mục tiêu liên quan đến Thỏa thuận này do Sự không phù hợp quan trọng với Hợp đồng mà không thể sửa chữa theo khoản 1, người đăng ký có thể hủy bỏ Thỏa thuận này. Việc hủy bỏ Thỏa thuận này sẽ chỉ có hiệu lực trong tương lai và sẽ không có hiệu lực hồi tố.

3. Nếu bất kỳ sự Không phù hợp nào với Hợp đồng trong Phần mềm này là nhỏ và việc sửa chữa chúng đòi hỏi chi phí cao, CC sẽ không chịu trách nhiệm sửa chữa Sự không phù hợp với Hợp đồng đã nêu.

4. CC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi nào xảy ra trong môi trường sử dụng của thuê bao không phù hợp với môi trường hoạt động do CC chỉ định và bất kỳ lỗi nào xảy ra do việc sửa đổi mã chương trình mà thuê bao đã thực hiện.

5. CC sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự Không phù hợp với Hợp đồng nào liên quan đến Hợp đồng này ngoài những điều được quy định trong Điều này.



Điều 10. Các tính năng bổ sung

CC có thể, theo quyết định riêng của mình, thay đổi Phần mềm này để thêm các tính năng hoặc cải thiện khả năng hoạt động, v.v.



Điều 11. Báo cáo Tai nạn

Trong trường hợp phát hiện ra một tai nạn được cho là có khả năng cản trở việc thực hiện Hợp đồng này, CC sẽ báo ngay cho người đăng ký về việc đó, không phân biệt nguyên nhân dẫn đến sự cố nói trên.



Điều 12. Hợp đồng phụ

1. CC có thể tự chịu trách nhiệm ký hợp đồng phụ với bên thứ ba để thực hiện toàn bộ hoặc một phần việc thực hiện Thỏa thuận này.

2. CC sẽ áp đặt cho nhà thầu phụ các nghĩa vụ tương đương với các nghĩa vụ mà CC đảm nhận dưới đây.

3. CC phải chịu trách nhiệm trước chủ thuê bao về các hành vi của nhà thầu phụ và các hành vi của CC một cách bình đẳng.



Điều 13. Bảo mật

1. Người đăng ký hoặc CC không được tiết lộ hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin kỹ thuật, thương mại hoặc hoạt động khác của bên kia mà họ biết liên quan đến Thỏa thuận này, thuộc bất kỳ mục nào sau đây (sau đây gọi là "Thông tin bí mật") mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia và sẽ không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện Thỏa thuận này:

   (1) Thông tin, bản chất của tính bảo mật được bên kia chỉ ra trước khi tiết lộ;

   (2) Thông tin được bên kia tiết lộ bằng lời nói, dưới dạng hình ảnh, v.v., được bên kia chỉ định là bí mật trong một tài liệu nêu rõ tóm tắt về thông tin đó, ngày cung cấp thông tin và tiêu đề, v.v. . của chúng trong vòng hai tuần kể từ khi tiết lộ;

   (3) Thông tin kỹ thuật như mã nguồn và tài liệu thiết kế hệ thống của Phần mềm này; và

   (4) Thông tin được lưu vào Phần mềm này.


2. Bất chấp quy định của đoạn trên, CC chỉ có thể sử dụng thông tin được lưu trên Phần mềm này cho các mục đích được liệt kê trong các mục sau. CC sẽ không sử dụng thông tin được lưu trên Phần mềm này cho bất kỳ mục đích nào khác và sẽ không cung cấp thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người đăng ký:

   (1) Với mục đích cung cấp và bảo trì Phần mềm này;

   (2) Nhằm mục đích lập hóa đơn và tính phí;

   (3) Với mục đích phục vụ sau bán hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại;

   (4) Với mục đích bảo trì hệ thống và xử lý các hư hỏng; và
).

   (5) Với mục đích tổng hợp các thông tin thống kê khác nhau.



3. Bất chấp các quy định của khoản 1 và 2, bất kỳ thông tin nào được lưu trên Phần mềm này, được chỉ định là thông tin để tiết lộ trong quá trình thiết lập Phần mềm này, sẽ được tiết lộ cho các bên thứ ba trong phạm vi được chỉ định.


4. CC có thể thu thập thông tin bao gồm lịch sử của người đăng ký vận hành Phần mềm này cho mục đích sử dụng được liệt kê trong các mục sau đây. CC sẽ không sử dụng thông tin có được như vậy cho bất kỳ mục đích nào khác và sẽ không cung cấp thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người đăng ký:

   (1) Với mục đích cung cấp và bảo trì Phần mềm này;

   (2) Nhằm mục đích lập hóa đơn và tính phí;

   (3) Với mục đích phục vụ sau bán hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại; 

   (4) Với mục đích bảo trì hệ thống và xử lý các hư hỏng; 

   (5) Với mục đích tổng hợp các thông tin thống kê khác nhau; 

   (6) Với mục đích của các phân tích khác nhau nhằm phát triển sản phẩm, cải tiến tính năng và nâng cao chất lượng dịch vụ; và

   (7) Với mục đích nghiên cứu hợp tác giữa ngành và trường đại học.



5. Bất chấp các quy định của các khoản trên, trong trường hợp thuộc bất kỳ mục nào sau đây, cả người đăng ký và CC đều có thể tiết lộ Thông tin bí mật trong phạm vi tối thiểu cần thiết:

   (1) Nếu được coi là cần thiết một cách hợp lý, tiết lộ Thông tin bí mật cho các cán bộ và nhân viên của chính bên đó hoặc công ty liên kết của bên đó, hoặc những người đảm nhận nhiệm vụ bảo mật theo luật và quy định như luật sư, kế toán công được chứng nhận, hoặc kế toán thuế có chứng chỉ;

   (2) Trong trường hợp tiết lộ Thông tin bí mật theo luật và quy định, hoặc các quy tắc, lệnh hoặc yêu cầu của các cơ quan hành chính, tòa án, chính quyền địa phương hoặc sở giao dịch chứng khoán; và

   (3) Trong trường hợp CC tiết lộ Thông tin bí mật cần thiết cho việc thực hiện các dịch vụ cho nhà thầu phụ khi áp đặt nghĩa vụ bảo mật cho nhà thầu phụ.



6. Bất chấp các quy định của các khoản trên, thông tin thuộc bất kỳ mục nào sau đây sẽ bị loại trừ khỏi Thông tin bí mật:

   (1) Thông tin đã được sở hữu riêng tại thời điểm tiết lộ;

   (2) Thông tin đã thuộc phạm vi công cộng tại thời điểm tiết lộ;

   (3) Thông tin đã trở thành một phần của miền công cộng mà không do lỗi của chính nó sau khi tiết lộ;

   (4) Thông tin được thu thập hợp pháp từ bên thứ ba được ủy quyền hợp pháp; và

   (5) Thông tin ban đầu được phát triển và / hoặc có được mà không dựa trên thông tin do bên kia tiết lộ.


7. Cả người đăng ký và CC sẽ xử lý các bản sao của Thông tin bí mật và Thông tin bí mật theo cách bình đẳng.


8. Người đăng ký hoặc CC phải, nếu bên kia yêu cầu, hoặc nếu Thỏa thuận này kết thúc, xử lý hoặc trả lại cho bên kia Thông tin bí mật nhận được từ bên kia và sao chép lại.


9. Người đăng ký không được nộp đơn đăng ký bằng sáng chế, nhãn hiệu, mô hình tiện ích, v.v. dựa trên thông tin do CC tiết lộ liên quan đến Hợp đồng này.


10. Quy định của Điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.



Điều 14. Cấm chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ

Người đăng ký không được chuyển nhượng trạng thái theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc yêu cầu bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện hoặc cung cấp như bảo mật toàn bộ hoặc một phần các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của CC.



Điều 15. Sao lưu dữ liệu

Người đăng ký tự chịu trách nhiệm lưu bản sao dự phòng của dữ liệu đã đăng ký hoặc lưu vào Phần mềm này. CC sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào của dữ liệu nói trên.



Điều 16. Thông báo

1. Trong trường hợp thay đổi bất kỳ thông tin thuê bao nào được liệt kê trong các mục sau đây, chủ thuê bao phải thông báo ngay cho CC và nộp các giấy tờ cần thiết trong đó có thông báo thay đổi nếu CC yêu cầu:

   (1) Tên thương mại hoặc tên gọi;

   (2) Địa chỉ;

   (3) Địa chỉ email; và

   (4) Số điện thoại.


2. Khi CC gửi thông báo đến địa chỉ hoặc địa chỉ email dưới thông tin đăng ký thuê bao, thông báo nói trên sẽ được coi là đã đến vào thời điểm mà lẽ ra thông báo đó thông thường đã đến.


3. Ngay cả khi người đăng ký gặp bất lợi do không gửi thông báo hoặc thông báo thay đổi, v.v. quy định tại khoản 1, người đăng ký không được khiếu nại CC dưới bất kỳ hình thức nào.



Điều 17. Khước từ

1. CC sẽ không đảm bảo khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho mục đích cụ thể của người đăng ký đối với Phần mềm này, dù được diễn đạt hay ngụ ý.


2. CC sẽ không đảm bảo rằng các tính năng của Phần mềm này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của người đăng ký và rằng Phần mềm này hoàn toàn hoạt động mà không có bất kỳ gián đoạn hoặc lỗi nào.


3. Ngay cả khi CC thực hiện các biện pháp như tạm ngừng cấp phép Phần mềm này hoặc hạn chế lưu lượng theo Điều 6 (Tạm dừng Do Bảo trì), do đó gây ra thiệt hại cho thuê bao, CC sẽ không bồi thường thiệt hại cho thuê bao.


4. Trong trường hợp người đăng ký bị thiệt hại do hoạt động bị vô hiệu hóa hoặc chậm trễ hoặc trục trặc của Phần mềm này gây ra bởi bất kỳ sự kiện nào được liệt kê trong các mục sau đây, CC sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại:


   (1) Sử dụng Phần mềm này không đúng cách;

   (2) Sử dụng Phần mềm này trong bất kỳ môi trường nào khác với môi trường hoạt động do CC chỉ định;

   (3) Khi môi trường truyền thông internet kém; và

   (4) Mức độ tập trung của các quyền truy cập vào Phần mềm này.



5. Trong trường hợp thuộc bất kỳ khoản nào của Điều này, người đăng ký có thể không được miễn phí giấy phép và phí hàng tháng, v.v.



Điều 18. Thiệt hại

1. Trong trường hợp thuê bao vi phạm Thỏa thuận này, gây thiệt hại cho CC hoặc bên cấp quyền CC, thuê bao phải bồi thường thiệt hại nói trên trong phạm vi được công nhận là trong mối quan hệ nhân quả hợp lý với bên đã nói sự vi phạm.


2. Phạm vi thiệt hại mà CC phải chịu đối với thuê bao sẽ được giới hạn trong những thiệt hại thông thường mà thuê bao trực tiếp và thực tế phải gánh chịu do các nguyên nhân do CC gây ra. CC sẽ không, trong bất kỳ trường hợp nào, chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lãi, lỗ và thiệt hại nào bị mất do các trường hợp gián tiếp hoặc đặc biệt phát sinh ngẫu nhiên liên quan đến hoặc liên quan đến việc sử dụng Phần mềm này.


3. Mức thiệt hại tối đa mà CC phải chịu đối với người đăng ký sẽ được nêu trong các mục sau tùy thuộc vào loại Phần mềm này gây ra thiệt hại:

   (1) Phần mềm này, phí cấp phép được đặt làm số tiền thiệt hại tối đa


      (i) COCOAR (Pro, Standard, Premium, Business và Business Pro)

      (ii) ActiBook (CloudSuite Full, CloudSuite Light, Suite, Download và Limited Download)

      (iii) AppGoose Business

      (iv) Kinh doanh creca

      (v) Bộ duyệt ngoại tuyến


   (2) Phần mềm này, ba tháng phí hàng tháng được đặt làm số tiền thiệt hại tối đa


      (i) BowNow

      (ii) COCOAR (creca SaaS, Light, Suite và Enterprise, Creative)

      (iii) BÀI GIẢNG

      (iv) ActiBook (SaaS Light, SaaS Standard, web Standard, web Light, Entry, Light, Premium và Enterprise, Creative)

      (v) Khỉ xanh CMS

      (vi) Plusdb

      (vii) AppGoose (Light and Entry) 

      (viii) creca (Light and Entry)

      (ix) Fullstar

      (x) IZANAI (Dùng thử 、 Suite 、 Cao cấp)



   (3) Phần mềm này, hai tháng phí hàng tháng được đặt làm số tiền thiệt hại tối đa

      (i) Điểm COCOAR



4. Bất chấp quy định của đoạn trên, nếu người đăng ký đăng ký Cloud CIRCUS cho Creative hoặc CloudCIRCUS cho WEB (sau đây gọi chung là “Cloud CIRCUS”) và bất kỳ Phần mềm nào trong số này bao gồm Cloud CIRCUS gây ra thiệt hại, số những thiệt hại do CC gây ra đối với người đăng ký sẽ được giới hạn trong ba tháng phí hàng tháng của Cloud CIRCUS.



5. Bất chấp các quy định của hai khoản trên, số tiền thiệt hại mà CC phải chịu đối với thiệt hại phát sinh từ việc người đăng ký không thể sử dụng Phần mềm này toàn bộ hoặc một phần trong 48 giờ liên tục hoặc hơn sẽ là số tiền được tính như sau công thức. Lưu ý rằng nếu người đăng ký không thể sử dụng tất cả hoặc một phần của Phần mềm này liên tục trong vòng ít hơn 48 giờ, người đăng ký không được yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với CC.

   Như đã nêu dưới đây:
   Số tiền thiệt hại = Phí hàng tháng của Phần mềm không khả dụng này nhân với số ngày mà Phần mềm này không khả dụng chia cho 30   
   Kết thúc


6. Đối với thiệt hại phát sinh liên quan đến thỏa thuận cấp phép cho Phần mềm này giữa công ty con của CC, là nhà phân phối của CC (sau đây gọi là “Công ty con phân phối”) và người đăng ký, CC và Công ty con phân phối sẽ cùng đảm nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong phạm vi được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện Chung này.


7. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do CC và Công ty con phân phối đối với người đăng ký liên quan đến việc cấp phép Phần mềm này sẽ được giới hạn đối với những thiệt hại được quy định trong Điều này. Người đăng ký không được yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với CC và Công ty con phân phối ngoài phạm vi được quy định trong Điều khoản này.



Điều 19. Loại trừ lực lượng chống xã hội

1. Mỗi người đăng ký và CC đại diện và bảo đảm những khẳng định được đưa ra trong các mục sau đây và hứa sẽ tuân theo những khẳng định tương tự đối với tương lai:

   (1) Bản thân bên đó không phải là một nhóm tội phạm có tổ chức, một thành viên nhóm tội phạm có tổ chức, một người có quan hệ mật thiết với một thành viên nhóm tội phạm có tổ chức, một người đã XNUMX năm trôi qua kể từ khi rời nhóm tội phạm có tổ chức, a thành viên không thường xuyên của một nhóm tội phạm có tổ chức, một công ty liên kết với nhóm tội phạm có tổ chức, một kẻ đánh lừa công ty, một nhóm tham gia vào các hoạt động tội phạm với lý do thực hiện các chiến dịch xã hội, v.v., một nhóm tội phạm chuyên về tội phạm trí tuệ, hoặc bất kỳ bên nào khác tương đương với bên đó (sau đây được gọi chung là “Lực lượng chống xã hội”);

   (2) Nó không có các mối quan hệ sau đây với Lực lượng chống xã hội:

      (a) Nó hợp tác với hoặc liên quan đến việc duy trì hoặc hoạt động của Lực lượng chống xã hội; và

      (b) Nó có mối quan hệ với Lực lượng chống xã hội được phát hiện là được sử dụng cho mục đích thu lợi bất chính cho chính bên đó hoặc bên thứ ba, hoặc với mục đích gây thiệt hại cho bên thứ ba.

   (3) Nó không cho phép Lực lượng chống xã hội sử dụng tên của mình và ký kết Thỏa thuận này;

   (4) Cán bộ của nó (đề cập đến giám đốc, cán bộ công ty, cán bộ điều hành, kiểm toán viên, cố vấn, chủ tịch hoặc bất kỳ người nào khác thực sự kiểm soát ban lãnh đạo của nó bất kể chức danh), công ty mẹ và công ty con không thuộc bất kỳ công ty nào trong số ba mặt hàng; và


   (5) Bản thân bên đó không tham gia hoặc không khiến bất kỳ bên thứ ba nào tham gia vào các hành vi sau đây liên quan đến Thỏa thuận này:

     (a) Các hành vi bạo lực như hành hung, gây thương tích cho ai đó, đe dọa, tống tiền và cưỡng bức hoặc đưa ra các yêu cầu bạo lực;
     (b) Những đòi hỏi bất hợp lý vượt quá giới hạn trách nhiệm pháp lý;
     (c) Đưa tin đồn thất thiệt, sử dụng các phương tiện hoặc vũ lực lừa đảo để cản trở hoạt động kinh doanh của bên kia hoặc làm mất uy tín của bên kia; và
     (d) Bất kỳ hành vi nào khác tương đương với các mục trên.



2. Trong trường hợp người đăng ký hoặc CC vi phạm đoạn trên, bên kia có thể, không cần thông báo, hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần của Thỏa thuận này.



3. Trong trường hợp Thỏa thuận này bị hủy bỏ theo quy định của khoản trên, bên không hủy bỏ sẽ bồi thường cho bên kia những thiệt hại mà bên kia phải chịu.



4. Trong trường hợp Thỏa thuận này bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 2, bên không hủy bỏ sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại bên kia về thiệt hại phát sinh từ việc hủy bỏ đó.



Điều 20. Loại trừ việc áp dụng thời gian làm mát

Phần mềm này được thiết kế để người đăng ký là doanh nghiệp sử dụng cho công việc hoặc trong quá trình kinh doanh. Do đó, chủ thuê bao không được hủy hợp đồng mua bán trong thời gian tạm dừng.



Điều 21. Huỷ bỏ và tước bỏ quyền lợi có thời hạn

1. Người đăng ký hoặc CC có thể, trong trường hợp bên kia thuộc bất kỳ mục nào sau đây, ngay lập tức hủy bỏ tất cả hoặc một phần của Thỏa thuận này hoặc tạm thời đình chỉ việc cấp phép Phần mềm này mà không cần thông báo cho bên kia:


   (1) Trong trường hợp không thanh toán các nghĩa vụ tiền đã tích lũy theo hợp đồng này ngay cả khi đã trôi qua hai tuần trở lên;

   (2) Trường hợp nhận được quyết định tạm ngừng kinh doanh, hủy bỏ giấy phép kinh doanh, đăng ký kinh doanh ... của cơ quan có thẩm quyền;

   (3) Trong trường hợp bắt đầu các thủ tục thu giữ, tạm giữ, tạm giữ, bắt buộc thi hành, bán đấu giá công khai để thực hiện quyền lợi bảo đảm, xử lý do không nộp thuế, hoặc bất kỳ thủ tục nào khác tương đương;

   (4) Trong trường hợp nộp đơn yêu cầu bắt đầu thủ tục phá sản, phục hồi dân sự, tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thanh lý đặc biệt, v.v ...;

   (5) Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi quan trọng nào khác về tài sản, tín dụng, khả năng thanh toán của mình;

   (6) Trong trường hợp vi phạm Điều 7 (Các Hành vi bị Cấm) hoặc Điều 19 (Loại trừ Lực lượng Chống Xã hội); và

   (7) Trong trường hợp sơ suất hoặc hành động không trung thành.



2. Người đăng ký hoặc CC có thể, trong trường hợp bên kia không khắc phục được trạng thái vi phạm mặc dù nhận được yêu cầu sửa lỗi vi phạm nói trên trong một khoảng thời gian hợp lý được chỉ định, hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần của Thỏa thuận này.



3. Bên thuộc bất kỳ mục nào của khoản 1 hoặc khoản trên sẽ tự động bị tước bỏ lợi ích về thời gian liên quan đến bất kỳ và tất cả các khoản nợ.



4. Trong trường hợp người đăng ký bị CC hủy bỏ Thỏa thuận này do vi phạm Thỏa thuận này, người đăng ký không thể nhận được bất kỳ khoản hoàn trả nào của số tiền đã trả cho CC dựa trên Thỏa thuận này.



Điều 22. Ngừng sử dụng Dịch vụ này

CC có thể ngừng tất cả hoặc một phần các dịch vụ được cung cấp liên quan đến Phần mềm này bằng cách thông báo cho người đăng ký trước ba tháng hoặc hơn.



Điều 23. Xóa dữ liệu

1. Người đăng ký phải đồng ý trước với việc vô hiệu hóa quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trên máy chủ hoặc môi trường đám mây do CC kiểm soát và việc vô hiệu hóa việc sử dụng chúng ngay sau khi chấm dứt hợp đồng.



2. CC có thể xóa dữ liệu được đề cập trong đoạn trên sau khi chấm dứt hợp đồng này mà không cần thông báo cho người đăng ký.



3. Bất chấp các quy định của hai đoạn trên, khoảng thời gian lưu giữ của dữ liệu được đăng ký hoặc lưu vào Phần mềm này sẽ được nêu trên trang hỗ trợ trên trang chủ của CC. Người đăng ký phải đồng ý trước với việc xóa dữ liệu nói trên sau khi hết thời hạn lưu giữ dữ liệu kể cả trong thời gian của hợp đồng này, và sẽ không khiếu nại CC dưới bất kỳ hình thức nào.



Điều 24. Quyền xuất bản trường hợp cài đặt

Nếu CC yêu cầu người đăng ký hợp tác trong việc công bố trường hợp người đăng ký cài đặt Phần mềm này trên các phương tiện truyền thông bao gồm các trang web và tài liệu quảng cáo của CC và công ty con của CC, thì người đăng ký sẽ hợp tác với CC trong phạm vi có thể. Trong trường hợp này, CC yêu cầu chủ thuê bao kiểm tra nội dung sẽ công bố trước khi công bố trường hợp thuê bao đã lắp đặt.



Điều 25. Bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện bị chậm trễ hoặc bị vô hiệu hóa toàn bộ hoặc một phần (không bao gồm nghĩa vụ tiền tệ) do thiên tai, hành động của chính phủ hoặc cơ quan chính phủ, phong tỏa khu vực, hỏa hoạn, bão, lũ lụt, động đất, sóng thần , Sét đánh, Bão táp, Dịch bệnh, Chiến tranh, cuộc xung đột, Khủng bố, Sự nổi dậy, Cuộc cách mạng, bạo loạn, Nổ, tai nạn hàng hải, đình công, đóng cửa nhà máy, tranh chấp lao động bao gồm phá hoại, tắc nghẽn giao thông, sự cố của đường dây viễn thông, cúp điện, cung cấp hoặc kiểm soát năng lượng, hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào khác. Tuy nhiên, với điều kiện là bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện nói trên phải thông báo ngay cho bên kia về sự xuất hiện của sự kiện nói trên và thực hiện những nỗ lực hợp lý để khôi phục.



Điều 26. Điều khoản tồn tại

Các quy định tại Điều 3 (Quyền sở hữu bản quyền), Điều 7 (Các hành vi bị cấm), Điều 14 (Cấm chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ), Điều 17 (Tuyên bố từ chối trách nhiệm), Điều 18 (Thiệt hại), Điều 23 (Xóa dữ liệu), Điều 24 (Cho phép xuất bản Trường hợp lắp đặt), Điều này, Điều 27 (Luật điều chỉnh và Quyền tài phán đã thống nhất), và Điều 32 (Xây dựng) sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.



Điều 27. Luật điều chỉnh và thẩm quyền theo thỏa thuận

1. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và được hiểu theo luật pháp của Nhật Bản.



2. Tòa án quận Tokyo hoặc Tòa án tóm tắt Tokyo sẽ là tòa án sơ thẩm đã thỏa thuận với thẩm quyền độc quyền đối với bất kỳ và tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này.



Điều 28. Đàm phán thiện chí

Mọi vấn đề không được quy định trong Thỏa thuận này và bất kỳ nghi ngờ nào khác phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên một cách thiện chí.



Điều 29. Không từ bỏ quyền

Một trong hai bên không thực hiện bất kỳ quy định nào trong đây, các quyền được tôn trọng theo đây hoặc quyền lựa chọn theo đây sẽ không được coi là sự từ bỏ các quy định, quyền hoặc quyền lựa chọn đó, hoặc không ảnh hưởng đến hiệu lực của Thỏa thuận này. Hơn nữa, việc một trong hai bên không thực hiện bất kỳ quy định, quyền hoặc quyền lựa chọn nào như vậy sẽ không ngăn cản bên đó sau này thực thi hoặc thực hiện điều tương tự hoặc bất kỳ quy định, quyền hoặc quyền lựa chọn nào khác dưới đây.



Điều 30. Tính hiệu lực từng phần

Ngay cả khi bất kỳ quy định nào trong số này bị tòa án có thẩm quyền xét thấy là bất hợp pháp hoặc không hợp lệ, thì các quy định còn lại của hợp đồng này sẽ vẫn có hiệu lực và đầy đủ.



Điều 31. Toàn bộ Hợp đồng

1. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ và thỏa thuận duy nhất giữa các bên liên quan đến việc cấp quyền sử dụng Phần mềm này, và bất kỳ và tất cả các thỏa thuận trước đó được thực hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói giữa các bên sẽ trở nên vô hiệu.



2. Thỏa thuận này chỉ có thể được sửa đổi bằng một thỏa thuận bằng văn bản được ký bởi cả hai bên.



3. Văn bản bằng tiếng Nhật sẽ là văn bản chính thức của Hiệp định này. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa văn bản tiếng Nhật và văn bản được viết bằng ngôn ngữ khác, văn bản tiếng Nhật sẽ thay thế văn bản được viết bằng ngôn ngữ khác về cấu trúc về mọi mặt.



Điều 32. Xây dựng

Trừ khi được quy định khác ở đây, các thuật ngữ được sử dụng ở đây sẽ được hiểu như sau:



   (1) Dạng số ít bao gồm dạng số nhiều và ngược lại.



   (2) Bên tham gia Thỏa thuận này và hợp đồng hoặc tài liệu khác bao gồm người kế nhiệm của bên nói trên cũng như người đại diện và người được chuyển nhượng được ủy quyền của bên đó.



   (3) Thuật ngữ “tài liệu” như được sử dụng ở đây bao gồm các tài liệu được gửi qua fax, qua email, và qua các phương tiện và phương pháp có thể sao chép lại để làm cho tài liệu có thể đọc được một cách an toàn và lâu dài.



Điều 33. Điều khoản đặc biệt cho Gói miễn phí

1. Điều khoản này tạo thành một điều khoản đặc biệt áp dụng cho người đăng ký khi CC cung cấp phiên bản miễn phí của giấy phép cho Phần mềm này (sau đây được gọi là “Gói miễn phí”). Lưu ý rằng một số tính năng của Phần mềm này được cung cấp theo Gói miễn phí sẽ bị hạn chế và khối lượng dữ liệu có thể được lưu sẽ nhỏ so với phiên bản hợp pháp.



2. Bất chấp quy định của Điều 18 (Thiệt hại), CC sẽ không chịu trách nhiệm với người đăng ký về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh liên quan đến Phần mềm này được cung cấp theo Gói miễn phí.



3. Bất kể quy định của Điều 22 (Ngưng Dịch vụ này), CC có thể ngừng tất cả hoặc một phần các dịch vụ được cung cấp liên quan đến Phần mềm này để được cung cấp theo Gói miễn phí bằng cách thông báo cho người đăng ký trước một tháng hoặc hơn.


 

Được thành lập vào ngày 9 tháng 2017 năm XNUMX
Sửa đổi vào ngày 22 tháng 2017 năm XNUMX
Được sửa đổi vào ngày 1 tháng 2018 năm XNUMX
Sửa đổi vào ngày 30 tháng 2018 năm XNUMX
Được sửa đổi vào ngày 22 tháng 2019 năm XNUMX
Sửa đổi vào ngày 18 tháng 2019 năm XNUMX
Sửa đổi vào ngày 17 tháng 2020 năm XNUMX
Sửa đổi vào ngày 22 tháng 2020 năm XNUMX
Sửa đổi vào ngày 7 tháng 2020 năm XNUMX
Sửa đổi vào ngày 21 tháng 2020 năm XNUMX
Sửa đổi vào ngày 25 tháng 2020 năm XNUMX
Sửa đổi vào ngày 4 tháng 2021 năm XNUMX
Sửa đổi vào ngày 19 tháng 2021 năm XNUMX
Sửa đổi vào ngày 21 tháng 2021 năm XNUMX
Được sửa đổi vào ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX

 


Đám mây CIRCUS, Inc.



Yêu cầu giới thiệu