1. TRANG CHỦ
 2. Thỏa thuận cấp phép đặc biệt của BowNow

Thỏa thuận cấp phép đặc biệt của BowNow

 
 

Thỏa thuận cấp phép đặc biệt của BowNow (Phiên bản quốc tế)

 

Thỏa thuận cấp phép đặc biệt của BowNow (Phiên bản quốc tế, và sau đây được gọi là “Thỏa thuận đặc biệt này”), tạo thành thỏa thuận đặc biệt cho Điều khoản và điều kiện cấp phép phần mềm chung của Cloud Circus được đề cập bên dưới (Phiên bản quốc tế, và sau đây được gọi là “Các Điều khoản và Điều kiện Chung này”), nhằm mục đích đưa ra các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Cấp phép của khu vực Châu Á ngoại trừ Nhật Bản cho Phần mềm này (được định nghĩa trong Điều 1, mục (i)) (sau đây được gọi là “Thỏa thuận này ”) Song song với các Điều khoản và Điều kiện Chung này. 

 

Như đã nêu dưới đây:

(URL của các Điều khoản và Điều kiện Chung này: https://www.startialab.co.jp/agreement/)

 

Kết thúc

 

Điều 1. Định nghĩa

 

Các thuật ngữ như được sử dụng ở đây sẽ được định nghĩa trong các mục sau:

(1) Phần mềm này 

Nó đề cập đến phần mềm tự động hóa tiếp thị BowNow do Cloud Circus, Inc. cung cấp (sau đây gọi là “CC”). 

(2) Người dùng cuối

Nó gọi chung là khách hàng hiện tại của người đăng ký, khách hàng tiềm năng của người đăng ký, những người duyệt trang web của người đăng ký và ứng dụng web, và những thứ tương tự do người đăng ký cung cấp. Nó không bao gồm các cán bộ và nhân viên của thuê bao.

(3) Mã theo dõi

Nó đề cập đến mã được cài đặt trong một trang web hoặc một ứng dụng web nhằm mục đích thu thập thông tin và phân tích quyền truy cập của Người dùng cuối đã truy cập trang web hoặc đã sử dụng ứng dụng web, phối hợp với Phần mềm này.

(4) Trang theo dõi: Nó đề cập đến một trang web hoặc một ứng dụng web mà mã theo dõi được cài đặt.

(5) Thông tin khách hàng tiềm năng

 Nó đề cập đến thông tin của Người dùng cuối đã được Phần mềm này xử lý hoặc đã được lưu vào Phần mềm này. Lưu ý rằng thông tin khách hàng tiềm năng có thể bao gồm thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email của một cá nhân.

(6) Thông tin lịch sử hành động

Nó đề cập đến thông tin về lịch sử hành động trực tuyến của Người dùng cuối duyệt qua trang theo dõi, được người đăng ký sửa chữa bằng cách sử dụng các tính năng của Phần mềm này. Lưu ý rằng thông tin lịch sử hành động không bao gồm thông tin có thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể như tên và địa chỉ email của họ. Tuy nhiên, nếu thông tin lịch sử hành động được kết hợp với thông tin khách hàng tiềm năng trên Phần mềm này, nó có thể cho phép xác định một người dùng cuối cụ thể.

(7) Dịch vụ này

Nó đề cập đến các dịch vụ mà CC cung cấp cho người đăng ký thông qua Phần mềm này.

(8) Thông tin cá nhân này 

Nó đề cập đến bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân của Người dùng cuối được xử lý bởi Phần mềm này hoặc trong Dịch vụ này. Các mục của Thông tin Cá nhân sẽ được mô tả trong hướng dẫn sử dụng Phần mềm (https://manual.bow-now.jp/personalinfo/).

(9) Khách hàng này

Nó đề cập đến khách hàng của người đăng ký.

 

Điều 2. Tuân thủ Luật pháp và Quy định 

 

CC và người đăng ký phải tuân thủ Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân cũng như các luật và quy định khác của quốc gia khác ngoài Nhật Bản áp dụng cho Dịch vụ này.

 

Điều 3. Xử lý Thông tin Cá nhân này của CC 

 

 1. CC sẽ xử lý Thông tin cá nhân này trong phạm vi được chủ thuê bao ủy thác.

 

 1. Thông tin cá nhân của người đăng ký sẽ không bị nhầm lẫn với Thông tin cá nhân của người đăng ký khác mà sẽ được phân biệt rõ ràng và xử lý riêng biệt, và .CC sẽ áp dụng hạn chế truy cập thích hợp trong các trường hợp xử lý Thông tin cá nhân này như được đề cập trong các đoạn trên. Ngoài ra, nếu Thông tin cá nhân được thuê bao ủy thác cho CC bị tiết lộ ngoài ý muốn, CC sẽ thông báo ngay cho chủ thuê bao về thông tin cá nhân đó.

 

 1. CC có thể ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý Thông tin Cá nhân này cho bên thứ ba. Trong trường hợp này, để thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh đối với Thông tin cá nhân này, việc xử lý thông tin được ủy thác cho bên thứ ba, CC sẽ chọn một người ủy thác thích hợp và thực hiện giám sát cần thiết và thích hợp đối với người được ủy thác. 

 

 1. Liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ này, CC có thể thu thập một cách hợp pháp và chính xác thông tin công ty đã được xuất bản đã được thu thập hợp pháp và chính xác từ các trang web, v.v. mà không có giới hạn truy cập nào bị áp đặt (sau đây gọi là “Thông tin công ty này” ), từ một nhà điều hành kinh doanh, và có thể cung cấp lại thông tin đó cho người đăng ký. Thông tin Công ty này có thể chứa tên của đại diện của công ty, nhưng không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào khác.

 

 Điều 4. Xử lý Thông tin Cá nhân này của Người đăng ký

 

 1. Người đăng ký phải sửa thông tin Lịch sử hành động trực tiếp từ Người dùng cuối.
 2. Người đăng ký sẽ đặt ra Chính sách bảo mật, trong đó chỉ rõ mục đích sử dụng Thông tin cá nhân này và thông tin lịch sử Hành động được người đăng ký sửa chữa, liên quan đến việc người đăng ký sử dụng Thông tin cá nhân này trong Dịch vụ này theo luật hiện hành. 

 

 1. Người đăng ký sẽ tiết lộ cho Người dùng cuối sự thật rằng Thông tin Cá nhân được ủy thác cho CC và mục đích của việc ủy ​​thác đó, đồng thời phải được sự đồng ý của Người dùng cuối đối với việc ủy ​​thác đó trong phạm vi luật hiện hành yêu cầu.

 

 1. Nếu Người dùng cuối thực hiện bất kỳ quyền nào đối với Thông tin cá nhân được cấp bởi luật hiện hành liên quan đến quyền riêng tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa nội dung; đình chỉ sử dụng, xóa và ngừng cung cấp cho các bên thứ ba Thông tin Cá nhân này; việc xử lý mà thuê bao ủy thác cho CC, CC sẽ thông báo cho thuê bao biết việc này. Khi nhận được thông báo như vậy từ CC, người đăng ký phải tuân theo yêu cầu đó theo luật hiện hành có liên quan với tư cách là chủ sở hữu của Thông tin cá nhân này có liên quan.

 

 1. Người đăng ký sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân này để được xử lý liên quan đến Dịch vụ này theo các luật và quy định có liên quan. 

 

Điều 5. Người đăng ký có được sự đồng ý về việc truyền email quảng cáo và khuyến mãi 

 

 1. Người đăng ký phải được sự đồng ý của Người dùng cuối về việc truyền các email quảng cáo và khuyến mãi đến Người dùng cuối từ người đăng ký hoặc Khách hàng này bằng phương thức mà Người dùng cuối có thể nhận biết trước một cách rõ ràng.

 

 1. Trong trường hợp nhận được yêu cầu hủy đăng ký nhận email quảng cáo, khuyến mại từ Người dùng cuối, người đăng ký sẽ ngừng truyền email quảng cáo, khuyến mại.   

 

 1. Người đăng ký không được chuyển qua email bất kỳ nội dung nào thuộc mục 1 của Điều 8 (Nội dung bị Cấm) của Điều khoản và Điều kiện Chung này bằng cách sử dụng các tính năng của Phần mềm này.

 

Điều 6. Khước từ

 

 1. CC sẽ không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào về độ tin cậy hoặc độ chính xác của thông tin có được qua trang theo dõi hoặc Phần mềm này và phân tích truy cập.

 

 1. Trong trường hợp người đăng ký hoặc Khách hàng này bị thiệt hại do thiếu uy tín hoặc độ chính xác của thông tin có được qua trang theo dõi hoặc Phần mềm này và phân tích quyền truy cập, người đăng ký không được khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với CC trong bất kỳ đường.

   

Điều 7. Phí cấp giấy phép

 

Phí cấp phép cho Phần mềm này sẽ được nêu trong trang phí (https://bow-now.jp/price/). 

 

Điều 8. Điều khoản Dịch vụ Đặc biệt cho “webtru”

 

 1. “Webtru”, phối hợp với Phần mềm này, là một dịch vụ được cung cấp bởi DataSign Inc. Nếu người đăng ký đăng ký tùy chọn webtru, người đăng ký sẽ được coi là đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ cho webtru dưới đây: (URL: https: / /static.webtru.io/terms/terms.html)

 

 1. Nếu người đăng ký sử dụng webtru, người đăng ký sẽ được coi là đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ được đề cập trong đoạn trên. 

 

Điều 9. Áp dụng các Điều khoản và Điều kiện Chung này

 

Về việc sử dụng Phần mềm này, bất kỳ vấn đề nào không được quy định trong Thỏa thuận đặc biệt này sẽ phải tuân theo các quy định của Điều khoản và Điều kiện chung này bởi CC và người đăng ký.

Thành lập ngày 23 tháng 202 năm XNUMXRạp xiếc trên mây, Inc.  

Dùng thử miễn phí