1. TRANG CHỦ
  2. CHÍNH SÁCH CƠ BẢN VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH CƠ BẢN VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

 
 Tập đoàn Startia (sau đây gọi là "Tập đoàn") công nhận mạnh mẽ tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn thông tin là một công ty chạy các giải pháp văn phòng tổng thể từ môi trường CNTT đến cơ sở và bảo vệ tài sản thông tin của công ty khỏi tất cả các loại mối đe dọa. Chúng tôi sẽ thiết lập chính sách an toàn thông tin cơ bản và thực hiện các biện pháp an toàn thông tin liên tục nhằm mục đích quản lý an toàn thích hợp.

1. Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thông tin

Bằng cách tuân thủ các luật và quy định liên quan đến bảo mật thông tin và các tiêu chuẩn khác, Tập đoàn sẽ thiết lập một hệ thống quản lý có được sự tin tưởng của xã hội.

2. Thành lập người giám sát an toàn thông tin

Tập đoàn sẽ thành lập một người chịu trách nhiệm về an toàn thông tin và sẽ xây dựng một cơ cấu tổ chức về an toàn thông tin dựa trên trách nhiệm. Có như vậy chúng tôi mới nắm bắt được chính xác tình hình an toàn thông tin của toàn công ty và chủ động đưa ra các biện pháp xử lý cần thiết kịp thời.

3. Quy định nội bộ về an toàn thông tin

Tập đoàn sẽ xây dựng các quy định bảo mật thông tin liên quan đến tài sản thông tin. Ngoài việc đưa ra các chính sách rõ ràng về việc xử lý tài sản thông tin nói chung, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề rò rỉ thông tin và các thái độ nghiêm ngặt khác.

4. Bảo vệ tài sản thông tin

Tập đoàn thực hiện đánh giá rủi ro để đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của tài sản thông tin và bảo vệ tài sản thông tin phù hợp theo hệ thống quản lý an toàn thông tin.

5. Thực hiện giáo dục an toàn thông tin

Tập đoàn sẽ triển khai các hoạt động giáo dục cần thiết để các cán bộ, nhân viên, v.v. nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của an toàn thông tin.

6. Ứng phó sự cố an ninh và tai nạn

Chúng tôi sẽ phản hồi kịp thời trong trường hợp có sự cố về an toàn thông tin, và giảm thiểu thiệt hại. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp thích hợp bao gồm các biện pháp ngăn ngừa tái phát.

7. Tuân thủ luật pháp và các quy định

Tập đoàn sẽ tuân thủ Luật Kinh doanh Viễn thông, Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, luật An ninh thông tin và các tiêu chuẩn và hướng dẫn khác.

8. Đánh giá và cải tiến

Tập đoàn thường xuyên đánh giá chính sách này và các quy định liên quan và hệ thống quản lý, đồng thời xem xét và cải thiện an ninh thông tin.

 

Ngày thành lập: 14/2007/XNUMX
Ngày sửa đổi lần cuối: ngày 1 tháng 2018 năm XNUMX

Staria Holdings, Inc.
Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Hideyuki Hongo
Yêu cầu giới thiệu