1. TRANG CHỦ
  2. Thỏa thuận cấp phép đặc biệt của BowNow

Thỏa thuận cấp phép đặc biệt của BowNow

 
 Thỏa thuận Cấp phép Đặc biệt của BowNow (sau đây được gọi là “Thỏa thuận Đặc biệt này”), tạo thành một thỏa thuận đặc biệt cho Điều khoản và Điều kiện Cấp phép Phần mềm Chung của Cloud CIRCUS được đề cập bên dưới (sau đây được gọi là “Các Điều khoản và Điều kiện Chung này”), nhằm mục đích đưa ra các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Cấp phép cho Phần mềm này (được định nghĩa trong Điều 1, mục (i)) (sau đây gọi là “Thỏa thuận này”) song song với các Điều khoản và Điều kiện Chung này. 


Như đã nêu dưới đây:

(URL của các Điều khoản và Điều kiện Chung này: https://bow-now.com/software_license_agreement.html)

Kết thúc

 

Điều 1. Định nghĩa
Các thuật ngữ như được sử dụng ở đây sẽ được định nghĩa trong các mục sau:

(1) Phần mềm này 
Nó đề cập đến phần mềm tự động hóa tiếp thị BowNow do Cloud CIRCUS, Inc. cung cấp (sau đây được gọi là “CC”). 

(2) Người dùng cuối
Nó gọi chung là khách hàng hiện tại của người đăng ký, khách hàng tiềm năng của người đăng ký, những người duyệt trang web của người đăng ký và ứng dụng web, và những thứ tương tự do người đăng ký cung cấp. Nó không bao gồm các cán bộ và nhân viên của thuê bao.


(3) Mã theo dõi
Nó đề cập đến mã được cài đặt trong một trang web hoặc một ứng dụng web nhằm mục đích thu thập thông tin và phân tích quyền truy cập của người dùng cuối đã truy cập trang web hoặc đã sử dụng ứng dụng web, phối hợp với Phần mềm này.

 
(4) Trang theo dõi
Nó đề cập đến một trang web hoặc một ứng dụng web mà mã theo dõi được cài đặt.

(5) Thông tin khách hàng tiềm năng
Nó đề cập đến thông tin của người dùng cuối đã được Phần mềm này xử lý hoặc đã được lưu vào Phần mềm này. Lưu ý rằng thông tin khách hàng tiềm năng có thể bao gồm thông tin cá nhân như tên và địa chỉ email của một cá nhân.

(6) Thông tin lịch sử hành động
Nó đề cập đến thông tin về lịch sử hành động trực tuyến của người dùng cuối duyệt qua trang theo dõi, được thu thập bằng cách sử dụng các tính năng của Phần mềm này. Lưu ý rằng thông tin lịch sử hành động không bao gồm thông tin có thể được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể như tên và địa chỉ email của họ. Tuy nhiên, nếu thông tin lịch sử hành động được kết hợp với thông tin khách hàng tiềm năng trên Phần mềm này, nó có thể cho phép xác định một người dùng cuối cụ thể.

(7) Dịch vụ này
Nó đề cập đến các dịch vụ mà CC cung cấp cho người đăng ký thông qua Phần mềm này.


(8) Thông tin cá nhân này 
Nó đề cập đến bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân của người dùng cuối được xử lý bởi Phần mềm này hoặc trong Dịch vụ này. Thông tin Cá nhân này bao gồm thông tin cá nhân, việc người đăng ký ủy thác cho CC xử lý thông tin cá nhân và thông tin cá nhân được CC xử lý dưới hình thức bên thứ ba cung cấp cho CC. Nó chứa thông tin khách hàng tiềm năng và thông tin lịch sử hành động.

(9) Khách hàng này
Nó đề cập đến khách hàng của người đăng ký.

Điều 2. Tuân thủ Luật pháp và Quy định
CC và người đăng ký phải tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Đạo luật Quy chế Truyền Thư Điện tử Chỉ định và các luật và quy định khác áp dụng cho Dịch vụ này.


Điều 3. Xử lý Thông tin Cá nhân này của CC
1. Liên quan đến Phần mềm này và Dịch vụ này, CC sẽ xử lý Thông tin Cá nhân này trong các trường hợp sau. Chi tiết về phương pháp xử lý trong các trường hợp tương ứng sẽ được nêu sau:  

    (i) Trong trường hợp xử lý Thông tin Cá nhân này được người đăng ký ủy thác liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ này trong phạm vi được ủy thác; và 
    (ii) Trong trường hợp xử lý Thông tin Cá nhân này do người đăng ký cung cấp dưới hình thức cung cấp của bên thứ ba dựa trên sự đồng ý của người dùng cuối cho các mục đích riêng của CC dưới đây: 

    (1) Tổng hợp dữ liệu thống kê;  
    (2) Các phân tích khác nhau, thực hiện các cuộc khảo sát bảng câu hỏi và các phân tích nhằm mục đích phát triển sản phẩm, cải tiến tính năng và nâng cao chất lượng dịch vụ; và
    (3) Nghiên cứu hợp tác giữa ngành và trường đại học.

2. CC sẽ áp dụng hạn chế truy cập thích hợp trong cả hai trường hợp xử lý Thông tin Cá nhân này như được đề cập trong các đoạn trên. Ngoài ra, CC sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp như ẩn danh dữ liệu tùy thuộc vào mục đích sử dụng Thông tin cá nhân này và sẽ không xác định lại dữ liệu đã được ẩn danh.


3. CC có thể ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý Thông tin Cá nhân này cho bên thứ ba. Trong trường hợp này, để thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh đối với Thông tin cá nhân này, việc xử lý thông tin được ủy thác cho bên thứ ba, CC sẽ chọn một người ủy thác thích hợp và thực hiện giám sát cần thiết và thích hợp đối với người được ủy thác.

4. Liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ này, CC có thể thu thập một cách hợp pháp và chính xác thông tin công ty đã được xuất bản đã được thu thập hợp pháp và chính xác từ các trang web, v.v. mà không có giới hạn truy cập nào bị áp đặt (sau đây gọi là “Công ty này Thông tin ”), từ một nhà điều hành kinh doanh và có thể cung cấp lại thông tin đó cho người đăng ký. Thông tin Công ty này có thể chứa tên của đại diện của công ty, nhưng không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào khác.Điều 4. Xử lý Thông tin Cá nhân này của Người đăng ký
1. Người đăng ký sẽ đặt ra Chính sách Bảo mật, trong đó chỉ rõ mục đích của việc sử dụng Thông tin Cá nhân này, liên quan đến việc người đăng ký sử dụng Thông tin Cá nhân này trong Dịch vụ này.

2. Khi có được thông tin lịch sử hành động của người dùng cuối bằng cách sử dụng các tính năng của Phần mềm này, người đăng ký sẽ hiển thị Chính sách quyền riêng tư cho biết rõ ràng các loại thông tin có được và mục đích sử dụng chúng trên trang theo dõi và được sự đồng ý của người dùng cuối.

3. Nếu người dùng cuối có liên quan yêu cầu tiết lộ, sửa chữa, bổ sung hoặc xóa nội dung; đình chỉ sử dụng, xóa và ngừng cung cấp cho các bên thứ ba Thông tin Cá nhân này; việc xử lý được người đăng ký ủy thác cho CC, người đăng ký sẽ tuân theo yêu cầu đó như chủ sở hữu của Thông tin cá nhân này có liên quan. Tuy nhiên, với điều kiện là điều này sẽ không áp dụng cho Thông tin Cá nhân này mà CC có được từ người dùng cuối dựa trên sự đồng ý cung cấp của bên thứ ba. Trong trường hợp này, CC sẽ trở thành chủ sở hữu của Thông tin Cá nhân liên quan này.

4. Người đăng ký sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân này để được xử lý liên quan đến Dịch vụ này theo các luật và quy định có liên quanĐiều 5. Nhận được sự đồng ý từ Người dùng cuối

Trước khi cung cấp thông tin của người dùng cuối cho CC theo Điều 3, khoản 1, mục (ii), người đăng ký phải có được sự đồng ý của người dùng cuối về điều khoản của bên thứ ba. CC sẽ sử dụng thông tin của người dùng cuối như sau: 

(1) Sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài nghiên cứu hợp tác giữa các trường đại học và công nghiệp 

Khi sử dụng Thông tin Cá nhân này, CC sẽ thực hiện việc che giấu để gây khó khăn cho việc xác định những thông tin đó bao gồm tên và địa chỉ email của người dùng cuối hoặc xóa những thông tin đó.


(2) Nghiên cứu hợp tác giữa các trường đại học và công nghiệp

Sau khi ký kết thỏa thuận không tiết lộ với các trường đại học và sau đại học ở Nhật Bản (sau đây gọi là “Đại học, v.v.”), CC chỉ có thể cung cấp thông tin lịch sử hành động, ở dạng ẩn danh của Thông tin cá nhân này khi được xử lý bởi CC, đến trường Đại học, v.v. chỉ dành cho mục đích nghiên cứu hợp tác giữa ngành và trường đại học.Điều 6. Người đăng ký có được sự đồng ý về việc truyền email quảng cáo và khuyến mãi

1. Người đăng ký phải được sự đồng ý của người dùng cuối về việc truyền các email quảng cáo và khuyến mãi đến người dùng cuối từ người đăng ký hoặc Khách hàng này bằng phương thức mà người dùng cuối có thể nhận biết rõ ràng.

2. Trong trường hợp nhận được yêu cầu hủy đăng ký email quảng cáo, khuyến mại từ người dùng cuối, chủ thuê bao ngừng truyền email quảng cáo, khuyến mại.

3. Người đăng ký không được truyền qua email bất kỳ nội dung nào thuộc mục 1 của Điều 8 (Nội dung bị Cấm) của Điều khoản và Điều kiện Chung này bằng cách sử dụng các tính năng của Phần mềm này.Điều 7. Cung cấp các Tính năng của Phần mềm này cho Khách hàng này

1. Nếu người đăng ký tham gia bất kỳ thỏa thuận cấp phép nào với CC cho Phần mềm này, được liệt kê trong các mục sau, người đăng ký có thể cung cấp các tính năng của Phần mềm này cho Khách hàng bằng cách cấp mã theo dõi: 

   (1) Mục nhập BowNow

   (2) BowNow Light

   (3) Tiêu chuẩn BowNow

   (4) BowNow (Cloud CIRCUS cho WEB)

2. Người đăng ký có thể chỉ định một công ty làm Khách hàng này theo giấy phép trong biểu mẫu đăng ký cho Phần mềm này.

3. Sau khi người đăng ký chỉ định Khách hàng này, người đăng ký không thể sử dụng Phần mềm này cho MA của chính mình nữa.

4. Trong trường hợp thay đổi chỉ định của Khách hàng này, người đăng ký phải yêu cầu thay đổi đối với CC trong một tài liệu do CC chỉ định trước để được sự đồng ý của CC.

5. Người đăng ký có thể cấp mã theo dõi cho số lượng trang không giới hạn, nhiều trang của trang web hoặc ứng dụng web của Khách hàng này. 

6. Người đăng ký sẽ áp đặt cho Khách hàng này các nghĩa vụ tương đương với các nghĩa vụ mà người đăng ký đảm nhận theo Điều 2 (Tuân thủ Luật pháp và Quy định), Điều 3 (Xử lý Thông tin Cá nhân này của Người đăng ký) và Điều 4 (Đạt được sự đồng ý trên Truyền Email Quảng cáo và Khuyến mãi của Người đăng ký).


 


Điều 8. Khước từ

1. CC sẽ không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào về độ tin cậy hoặc độ chính xác của thông tin có được qua trang theo dõi hoặc Phần mềm này và phân tích truy cập.

2. Trong trường hợp người đăng ký hoặc Khách hàng này bị thiệt hại do thiếu uy tín hoặc tính chính xác của thông tin thu được qua trang theo dõi hoặc Phần mềm này và phân tích quyền truy cập, người đăng ký không được khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với CC theo bất kỳ cách nào.

    


Điều 9. Phí cấp giấy phép

Phí cấp phép cho Phần mềm này sẽ được nêu trong trang phí (https://bow-now.com/price/). Tuy nhiên, với điều kiện người đăng ký đăng ký Cloud CIRCUS cho WEB có thể nhận được giấy phép không độc quyền cho Phần mềm này nếu người đó trả phí cấp phép cho Cloud CIRCUS cho WEB.

    


Điều 10. BowNow Miễn phí

1. Một số tính năng của Phần mềm này, được CC cấp phép miễn phí cho người đăng ký (sau đây gọi là “BowNow Miễn phí”), bị hạn chế so với phiên bản hợp pháp. Khối lượng dữ liệu có thể được lưu có thể nhỏ.

2. Người đăng ký không được cung cấp các tính năng của Phần mềm này được quy định tại Điều 7 cho bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm cả khách hàng của người đăng ký bằng cách sử dụng BowNow Free.

3. Các chi tiết của BowNow Free được nêu trong liên kết bên dưới: (URL: https://bow-now.com/price/

    


Điều 11. Điều khoản dịch vụ đặc biệt cho DataSign For Enterprise

1. DataSign For Enterprise, phối hợp với Phần mềm này, là một dịch vụ được cung cấp bởi DataSign Inc. Nếu người đăng ký đăng ký tùy chọn DataSign cho Doanh nghiệp, người đăng ký sẽ được coi là đã đồng ý với Điều khoản Dịch vụ của DataSign cho Doanh nghiệp dưới đây: (URL: https://fe.datasign.co/static/terms/terms.html)

2. Nếu người đăng ký sử dụng DataSign cho Doanh nghiệp, người đăng ký sẽ được coi là đã đồng ý với Điều khoản Dịch vụ được đề cập trong đoạn trên.

    

 

Thành lập ngày 20 tháng 2017 năm XNUMX

Sửa đổi vào ngày 22 tháng 2017 năm XNUMX

Được sửa đổi vào ngày 22 tháng 2019 năm XNUMX

Sửa đổi vào ngày 10 tháng 2019 năm XNUMX

Sửa đổi vào ngày 18 tháng 2019 năm XNUMX

Sửa đổi vào ngày 22 tháng 2020 năm XNUMX

Sửa đổi vào ngày 21 tháng 2020 năm XNUMX

Sửa đổi vào ngày 25 tháng 2020 năm XNUMX

Sửa đổi vào ngày 7 tháng 2021 năm XNUMX
Đám mây CIRCUS, Inc. Yêu cầu giới thiệu